top of page

ตู้คอนเทนเนอร์ มือ 1  ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์มือหนึ่ง (NEW CONTAINER) คือ ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ที่พึ่งผลิตออกมาจากโรงงาน ยังไม่ผ่านการใช้งาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

ตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบผลิตมาจากวัสดุเหล็กแท้จึงทำให้มีความแข็งแรง เพราะต้องใช้บรรจุสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ำหนักเยอะ ซ้อนทับกันในระยะเวลานาน และตู้คอนเทนเนอร์ยังมีหลากหลายประเภทหลากหลายขนาดตามการใช้งาน

 

ตู้คอนเทนเนอร์มือหนึ่งส่วนใหญ่จะนิยมนำไปใช้บรรจุสินค้า เพื่อการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออก ตู้คอนเทนเนอร์มือหนึ่งของมหาคอนเทนเนอร์ทุกใบจะมี CSC Plate เพื่อรองรับการใช้งานบนสายเรือได้ทันที

ระยะเวลาการสั่งสินค้า (PRE-ORDER) 30-45 วัน 

ตู้คอนเทนเนอร์มือ 1
bottom of page